تبلیغات

codes and tools for blog

♥مَــــــنـــــــ هیـــــــــچ وَقتـــــــــ شِــــــــــــکَست نِــــــــمیخـــــورَم ♥

مـــــــــــــــــــاهـــــــــی گیــــــــــــــــــر

دوشنبه 2 بهمن 1391 06:41 ب.ظ

نویسنده : tanin
http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifدو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد در کــــــــنار در یا چـــــــــــــــــه ای  مشغــــــــــــــــــــول ماهی گیری

http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifبودند .


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifیکی ازان ها ماهی گیر با تجربه ای بود .اما دیگری نمی تو انست


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifهر بار که مرد با تجربه یک ما هی بزرگ می گرفت . ان را در ظـــــــــــــــرف یخی که در کنار


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifدستش بود می انداختـــــــــــــــــ

 http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifتا ماهی ها تازه بمـــــــــــــــــــــــانند .


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifاما دیگری به محض گر فتنـــــــــــــــ ماهی بزرگ ان    را به دریا


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gif پرتاب می کرد


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gif ما هی گیر با تجربه  از این که می دید آ ن مرد چگونه  ماهی را از دست می دهد بسیار متعجب بود


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifلذا پس از مدتی از او پر سید چرا  ماهی های به این بزرگی را به دریا پرت می کنی ؟


http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/614/21/b2-1349955459.gifمرد جواب داد :  اخه تابه من کوچک است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 نَظَرهآیـ صولَتیـ: بــــــــــــــــــــــــاحالن
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 بهمن 1391 07:00 ب.ظ